Logo
(038) 222 3525

Gebruiksvoorwaarden

Op deze pagina vindt u achtereenvolgens:

1. Algemene voorwaarden Elkeplek.nl (voor websitegebruikers)
2. Algemene leveringsvoorwaarden voor de Basisplaatsing (voor recreatieondernemers)

1. Algemene voorwaarden Elkeplek.nl (versie: 9 september 2015)

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle diensten die direct of indirect online beschikbaar worden gesteld. Door onze website te bezoeken erkent u en stemt u ermee in dat u de onderstaande algemene voorwaarden (inclusief het persoonsgegevens- en privacyreglement) heeft gelezen, begrepen en hiermee akkoord gaat. www.ElkePlek.nl wordt geëxploiteerd door Recreatie Nederland B.V. als rechthebbende. ElkePlek.nl is haar handelsnaam. De dienstverlening wordt uitsluitend beschikbaar gesteld voor uw persoonlijke gebruik, onder onderstaande voorwaarden.

1. Inhoud van onze dienst
Via deze website biedt Recreatie Nederland B.V. een online platform aan waarop aanbieders tijdelijke overnachtingsaccommodatie(s) (bijvoorbeeld campings en bungalows) en recreatieve accommodatie(s) zonder overnachting, hierna te noemen "accommodatie(s)" kunnen adverteren en promoten om ze voor reservering en boeking aan te bieden. Als u een reservering maakt of boeking doet dan gaat u rechtstreeks een (contractueel bindende) relatie aan met de betreffende aanbieder, hierna te noemen “Recreatieondernemer” bij wie u online reserveert c.q. boekt. Dit betekent dat u met de betreffende Recreatieondernemer de specifiek voor de reservering c.q. boeking geldende voorwaarden overeenkomt. Noch voorafgaand aan noch vanaf het moment dat u uw reservering maakt / boeking doet zal Recreatie Nederland B.V. voor u als contractspartij gelden. Bevestiging van iedere door u te sluiten overeenkomst zult u dan ook ontvangen van de betreffende Recreatieondernemer. U betaalt rechtstreeks aan de Recreatieondernemer.

De informatie die u op onze website aantreft is gebaseerd op de informatie die de Recreatieondernemer ons verschaft. De Recreatieondernemer is geheel verantwoordelijk voor de juistheid van deze informatie en het actualiseren van alle tarieven, beschikbaarheid en andere informatie die op onze website wordt getoond. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming in de door u aangetroffen informatie; voor enige onderbreking in de dienstverlening; voor inaccurate, misleidende of niet-waarheidsgetrouwe informatie of het ontbreken van informatie. Onze website is geen (en dient ook niet te worden beschouwd als een) aanbeveling of een goedkeuring van de kwaliteit, het serviceniveau, de classificatie of het aantal sterren van enige accommodatie die wordt geadverteerd.

Op www.ElkePlek.nl staan links opgenomen naar diverse online boekingsystemen op websites van deelnemende Recreatieondernemers. ElkePlek.nl is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en de inhoud van deze boekingsystemen en websites. Wanneer een bezoeker vragen heeft over een website kan deze contact opnemen met de desbetreffende Recreatieondernemer.

2. Kosteloze dienstverlening
Wij brengen u geen kosten in rekening voor onze diensten. Dit betekent dat er door ons geen extra (reserverings- of bemiddelings)toeslagen bij u in rekening worden gebracht bovenop de door de Recreatieondernemer aan u in rekening te brengen accommodatieprijs met eventuele bijkomende kosten.

3 . Accommodatiebeoordelingen
U kan namens na uw verblijf worden gevraagd de door u bestelde accommodatie te beoordelen. Dit heeft tot doel om (toekomstige) bezoekers van onze website op de hoogte te stellen van uw mening over het serviceniveau en de kwaliteit van de accommodatie. De verzoeken om een accommodatie te beoordelen worden verzorgd door derden. ElkePlek.nl is niet verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan.

4. Aansprakelijkheid
Binnen de beperkingen van de wet en beperkt door de inhoud van deze algemene voorwaarden, kunnen wij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door u is geleden vanwege een aantoonbaar tekortkomen en verzuim ten aanzien van onze verplichtingen met betrekking tot onze diensten. Recreatie Nederland B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade als gevolg van gedragingen van Recreatieondernemers of van welke derde dan ook.

U erkent en gaat er mee akkoord dat de Recreatieondernemer, bij uitsluiting van ElkePlek.nl, te allen tijde geheel verantwoordelijk is voor de getoonde informatie met betrekking tot de aangeboden accommodatie (s), alsmede voor de totstandkoming en uitvoering van de met u gesloten overeenkomst met inbegrip van de van de toepasbare belastingen en afdracht aan de relevante belastingautoriteiten, ongeacht of de Recreatieondernemer onder deze noemer kosten in rekening brengt voor de accommodatie(s).

5. Intellectuele eigendomsrechten
Met betrekking tot de software die benodigd is voor onze diensten, beschikbaar is op, of gebruikt wordt door onze website en het intellectueel eigendom (inclusief de auteursrechten) van de content, merk, informatie en het materiaal op onze website is, tenzij anders vermeld, Recreatie Nederland B.V. dan wel de betreffende Recreatieondernemer uitsluitend rechthebbende.

Recreatie Nederland B.V. behoudt het exclusieve recht op alle rechten, merk, logo, namen en op (alle) intellectuele eigendomsrechten van de website waarop de dienst beschikbaar wordt gesteld en u heeft geen toestemming tot het commercieel gebruik ervan zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

6. Recht, geschillen
Op deze algemene voorwaarden en de levering van onze diensten is het Nederlands recht van toepassing. Elk geschil dat uit deze algemene voorwaarden en onze diensten voortkomt, dient exclusief te worden voorgelegd aan de Rechtbank Amsterdam.

7. Persoonsgegevens- en privacy
Elkeplek.nl biedt online diensten aan via haar website. Hieronder beschrijven we hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, omgaan met privacygevoelige informatie en cookies gebruiken. Elkeplek.nl kan de inhoud van dit document van tijd tot tijd actualiseren.

Informatie: Tijdens uw bezoek aan onze website kunnen we bepaalde informatie verzamelen. Het IP adres kan worden opgeslagen op onze webserver. Alle persoonsgegevens die u aan ons verstrekt worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Wanneer u bij een Recreatieondernemer een reservering maakt of boeking doet, kan u worden gevraagd om uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, betalingsinformatie, eventueel de namen van de reizigers die met u meereizen en uw voorkeuren voor uw verblijf. Deze informatie wordt alleen gebruikt ten behoeve van uw boeking en de daarmee samenhangende administratieve processen. Elkeplek.nl gebruikt deze gegevens niet ten behoeve van commerciële activiteiten anders dan genoemd in dit artikel.

Beoordelingen: Wij maken gebruik van uw contactgegevens om u in de gelegenheid te stellen een beoordeling te schrijven met betrekking tot de door u bezochte accommodatie(s). Het indienen van een accommodatiebeoordeling geschiedt onder de voorwaarde dat u akkoord gaat met de specifiek voor deze dienst geldende voorwaarden. Verzoeken voor accommodatiebeoordelingen en de verwerking ervan worden verzorgd door derden. ElkePlek.nl is hiervoor niet verantwoordelijk.

Marketingactiviteiten: Via de website van ElkePlek.nl kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Wij gebruiken uw aanmelding (emailadres) enkel voor onze emailmarketingactiviteiten die zijn toegestaan volgens de wet. Zo kunnen we, na uw instemming, contactinformatie gebruiken om u nieuws of accommodatie-gerelateerde producten en diensten te versturen en/of aanbiedingen van derden die aansluiten bij uw boeking. U kunt zich desgewenst uitschrijven van deze nieuwsbrieven via een link in iedere nieuwsbrief. Ook kan u gevraagd worden mee te werken aan marktonderzoek. De persoonsgegevens die u ons verschaft tijdens dit marktonderzoek zullen alleen worden gebruikt met uw toestemming.

Cookies: ElkePlek.nl maakt gebruik van cookies. Cookies bevatten geen persoonlijke informatie zoals naam, mailadres of huisadres. Wij gebruiken cookies om instellingen en voorkeuren vast te leggen om het gebruiksgemak te verbeteren. In uw browserinstellingen kunt u aangeven welke cookies u wilt accepteren.

Beveiliging van persoonsgegevens door derden: Wij kunnen niet garanderen dat websites van derden, deelnemende Recreatieondernemers daaronder begrepen, op een betrouwbare en/of veilige manier met persoonsgegevens omgaan. Wij raden aan informatie hierover van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

8. Over ElkePlek.nl
De online diensten van www.ElkePlek.nl worden verzorgd door Recreatie Nederland B.V.: een besloten vennootschap onder het Nederlands recht met haar hoofdkantoor aan Wilhelminastraat 14, 9301 AK Roden, handelend onder de naam ElkePlek.nl. De onderneming is geregistreerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59174099. Het BTW-nummer is NL8533.51.843.B.01.


2. Algemene leveringsvoorwaarden voor Basisplaatsing (versie: 31 maart 2015)

Genoemde prijzen voor voor Basisplaatsing zijn éénmalig voor verblijfsrecreatiebedrijven (campings en huuraccommodatiebedrijven) en per jaar voor dagrecreatiebedrijven (Sauna&Wellness, Buitensport, Zwembaden en dagrecreatie).

Dagrecreatiebedrijven betalen geen variabele fee (er kan namelijk niet geboekt, besteld worden).

Prijsstelling voor RECRON leden is overeengekomen met RECRON en kunnen komende jaren niet zonder nadrukkelijke toestemming van RECRON verhoogd worden.

Indien u kiest voor een Basisplaatsing ontvangt u automatisch een factuur. Gelieve deze binnen 14 dagen na dagtekening factuur te voldoen.

Basisplaatsing-tarief is niet van toepassing voor groepsaccommodatiebedrijven (dit zijn bedrijven waar meer dan 50% van de omzet uit de groepsaccommodatie komt). Voor groepsaccommodaties zijn collectief met bedrijfsgroep afspraken gemaakt. Dit verloopt via de Stichting Marketing Groepsaccommodaties. Meer informatie en aanmelden

Voor een camping en verhuuraccommodatie op één adres: U betaalt slechts één keer de vaste kosten en krijgt een bedrijfspresentatiepagina met daaronder de verschillende accommodatietypes in uw aanbod. Variabele vergoeding is per boeking, ongeacht welk type accommodatie. Heeft u meer dan 2 vestigingen? Neem contact met ons op voor een volume-korting

Voor een bedrijf op één adres dat zowel dagrecreatie en buitensport aanbiedt: U betaalt één keer de vaste kosten en krijgt één bedrijfspresentatiepagina die zowel bij het onderdeel dagrecreatie alsmede buitensport op Elke Plek getoond wordt. Indien het om een bedrijf gaat met meerdere adressen, betaalt u per adres de vaste kosten. Heeft u meer dan 2 vestigingen? Neem contact met ons op voor een volume-korting

Voor een verblijfsrecreatiebedrijf dat ook dagrecreatie aanbiedt: Indien u op hetzelfde adres de dagrecreatie aanbiedt, betaalt u enkel de vaste kosten voor de verblijfsrecreatie. Uw dagrecreatie wordt dan toegevoegd aan uw aanbod en wordt getoond bij het betreffende onderdeel op Elke Plek (bijvoorbeeld Buitensport). Variabele kosten alleen van toepassing op uw verblijfsrecreatie aanbod. Indien uw activiteiten op 2 verschillende adressen aangeboden worden, krijgt ieder adres een aparte pagina (=meer zichtbaarheid) en betaalt u per adres de vaste kosten.

Regels en voorwaarden voor het in rekening brengen van de fee per boeking:

Indien u boekingssoftware heeft waar ElkePlek.nl mee gekoppeld is, ontvangt ElkePlek.nl per boeking de basisgegevens van de boeking die nodig zijn om de boekingsfee bij u in rekening te kunnen brengen.

Indien u geen boekingssoftware heeft, kunnen uw accommodaties via een reserveringsaanvraagformulier op ElkePlek gereserveerd worden. Dit wordt technisch verzorgd door UwBoeking.com zodat wij uw aanvragen wel kunnen volgen. Meer informatie over UwBoeking.com